Phần lớn nhất của trò chơi ô chữ là gì?

thời gian phát hành: 2022-09-20

Phần lớn nhất của trò chơi ô chữ thường là trung tâm.Các phần khác thường nhỏ hơn trung tâm.

Có bao nhiêu chữ cái trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ?

Có 36 chữ cái trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ.

Chữ cái phổ biến nhất trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ là gì?

Chữ cái phổ biến nhất trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ là "X".

Chữ cái nào ít phổ biến nhất trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ?

Chữ cái ít phổ biến nhất trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ là "X".

Có bao nhiêu từ trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ?

Thường có 34 từ trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ.

Từ ngắn nhất trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ là gì?

Từ ngắn nhất trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ là "phần.

Từ dài nhất trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ là gì?

Từ dài nhất trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ là "phần.

Có bao nhiêu ô vuông màu đen trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ?

Có 36 ô vuông màu đen trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ.

Có bao nhiêu ô vuông màu trắng trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ?

Có 23 ô vuông màu trắng trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ.

Bao nhiêu phần trăm các chữ cái là nguyên âm trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ?

Có 26 nguyên âm trong phần lớn nhất của trò chơi ô chữ.Điều này chiếm khoảng 33% số chữ cái trong phần đó.