Jaké je největší město v Jižní Americe podle počtu obyvatel?

čas vydání: 2022-09-20

Největší město v Jižní Americe podle počtu obyvatel je Buenos Aires, Argentina.S více než 11 miliony obyvatel je nejlidnatějším městem regionu.Mezi další velká města patří Rio de Janeiro (Brazílie), Sao Paulo (Brazílie) a Lima (Peru).

Která další města v Jižní Americe se řadí do první desítky z hlediska počtu obyvatel?

  1. Rio de Janeiro, Brazílie – 21 547 000
  2. Buenos Aires, Argentina – 15 912 000
  3. São Paulo, Brazílie – 13 890 000
  4. Santiago de Chile – 7 711 000
  5. Lima Peru – 6 545 000
  6. Bogotá Kolumbie – 5 502 000
  7. Caracas Venezuela- 4,, 953 000
  8. Cartagena Kolumbie- 3,, 581 000
  9. Medellín Kolumbie- 2,, 374 000

Jak si stojí populace jihoamerických měst ve srovnání s obyvateli severoamerických nebo evropských měst podobné velikosti?

Existuje několik faktorů, které je třeba vzít v úvahu při srovnávání obyvatel jihoamerických měst s obyvateli severoamerických nebo evropských měst podobné velikosti.Za prvé, celková plocha každého města se bude pravděpodobně lišit, stejně jako počet a hustota populačních center.Zadruhé, některá jihoamerická města mají větší počet obyvatel než jiná, ale všechna klesají hluboko pod čísla velkých metropolitních oblastí v Severní Americe nebo Evropě.Nakonec je důležité vzít v úvahu, že ne všechna jihoamerická města jsou si rovna z hlediska hospodářského a sociálního rozvoje.Některé mohou být rozvinutější než jiné, což je celkově činí lidnatějšími.

Celkově by se tedy zdálo, že města s největším počtem obyvatel v Jižní Americe nejsou tak velká jako v Severní Americe nebo Evropě.To však neznamená, že jsou bezvýznamné; naopak, jejich populace se může sčítat a vytvořit skutečně velmi rozsáhlé městské oblasti.

Jaké faktory přispívají k vysoké hustotě osídlení některých jihoamerických měst?

Vysoká hustota obyvatelstva některých jihoamerických měst je částečně způsobena přítomností mnoha velkých metropolitních oblastí.Tyto oblasti mají vysokou koncentraci lidí a podniků, což přispívá k jejich vysokému počtu obyvatel.Mezi další faktory, které přispívají k vysoké hustotě obyvatelstva některých jihoamerických měst, patří dobré dopravní systémy a silná ekonomika.Tyto faktory usnadňují lidem pohyb a hledání zaměstnání, což vede k vyšší hustotě obyvatelstva.Navíc mnoho jihoamerických měst má historii jako hlavní kulturní a ekonomická centra, což vedlo ke zvýšené poptávce po bydlení a komerčních prostorech.Všechny tyto faktory dohromady vytvářejí velmi husté městské oblasti v mnoha jihoamerických městech.

Jak nedávná migrace z venkova do městských oblastí ovlivnila demografii největších měst Jižní Ameriky?

Urbanizace měla významný dopad na demografii největších měst Jižní Ameriky.Například v roce 1950 měla Bogotá něco málo přes jeden milion lidí.Dnes má město přes šest milionů obyvatel a je považováno za jedno z nejlidnatějších měst na světě.Tento dramatický nárůst populace vedl k velkým změnám v demografii Bogoty a dalších velkých jihoamerických měst.

Například před urbanizací byla Bogotá převážně venkovská.V důsledku toho byla demografie města do značné míry utvářena zázemím jeho obyvatel a socioekonomickým postavením.Dnes se však téměř polovina obyvatel Bogoty narodila mimo Kolumbii (47 %). Tento příliv migrantů z venkovských oblastí vedl k diverzifikaci demografického profilu města.Například v Bogotě nyní žije více než 500 různých etnických skupin.Od začátku urbanizace se navíc mezi obyvateli Bogoty dramaticky zvýšily úrovně příjmů.V roce 1950 jen asi 25 % domácností vydělávalo více než 5 USD za den; dnes se toto číslo blíží 60 %.Tyto změny vedly ke zvýšení počtu bohatých obyvatel a nárůstu sociální segregace mezi těmi, kteří mají přístup k bohatství, a těmi, kteří jej nemají.

Kromě toho, že urbanizace ovlivňuje demografii jednotlivých měst, ovlivňuje také regionální ekonomiky v celé Jižní Americe.Například Buenos Aires je hlavním a největším městem Argentiny.Před 40. léty Buenos Aires ovládala zemědělská výroba; jak se však průmyslový rozvoj v celé Jižní Americe během tohoto časového období zrychlil, výrazně vzrostla poptávka po zboží vyrobeném v Buenos Aires.V důsledku toho bylo v Buenos Aires založeno mnoho výrobních závodů – což vytvořilo pracovní místa pro kvalifikované i nekvalifikované pracovníky – což vedlo ke zvýšení ekonomické stability v regionu jako celku.“

Následujících 400 slov vám poskytne přehled o tom, jak nedávná migrace z venkovských oblastí do větších metropolitních oblastí, jako je Bogota Kolumbie, ovlivnila obyvatelstvo těchto regionů, s příklady převzatými z konkrétních zemí včetně: Argentina Bolívie Brazílie Chile Ekvádor Peru Venezuela

Velké metropolitní oblasti, jako je Rio de Janeiro nebo Sao Paulo, se mohou pochlubit populací téměř 1 milion obyvatel nebo více, zatímco některá menší města se mohou pochlubit pouze 10–15 tisíci obyvateli ve srovnání s těmito megaměsty, ale to znamená, že když se to sníží pokud jde o etnický mix náboženství atd...atd...rozmanitost mezi těmito menšími městy prostě neexistuje, když se podíváme řekněme na Mexico City, kde se odhaduje více než 20 různých domorodých skupin žijících vedle sebe!Odvrácenou stranou by však bylo říci jako Medellin, kde je to způsobeno především tím, že jeho poloha zapůsobila uprostřed dvou velmi odlišných zemí Kolumbijci a Kolumbijci pocházející ze španělských osadníků tvoří většinu, takže opět zde ani tak nejde o rozmanitost, ale spíše o socioekonomii/geografii atd. ...atd...?

Takže vzhledem ke všem těmto informacím, pokud uvažujete o cestování kamkoli poblíž Rio De Janeira nebo Sao Paula, pak rozhodně sledujte všechny nadcházející události, které se dějí v jejich příslušných metropolích, protože je pravděpodobné, že budou výrazně figurovat v jakémkoli itineráři, který byste mohli sestavit. !Mezitím, pokud plánujete návštěvu jiných metropolí Latinské Ameriky, nezapomeňte také vzít v úvahu věci, jako jsou náklady na bydlení, dostupnost ubytování, noční život atd.

Jaké jsou některé společné rysy mezi největšími městy v Jižní Americe?

Některé společné rysy mezi největšími městy v Jižní Americe jsou, že se všechna nacházejí v teplém tropickém podnebí, mají velkou populaci a jsou hlavními ekonomickými centry.Mnoho z těchto měst má navíc silné kulturní tradice, které si jejich obyvatelé užívají.Některá z největších měst v Jižní Americe zahrnují Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro a Mexico City.

Jak ovlivňuje rozrůstání měst ekonomický rozvoj a sociální nerovnost v těchto velkých městech?

Urban sprawl je termín používaný k popisu expanze měst směrem ven, pryč od jejich původních městských jader.Tato expanze může mít negativní důsledky pro ekonomický rozvoj a sociální nerovnost v těchto velkých městech.

Za prvé, rozrůstání měst může vést ke snížení ekonomického růstu a pracovních příležitostí v centru města.Jak se předměstí rozrůstají mimo dosah veřejné dopravy, stávají se méně dostupnými pro pracovníky v centru města.To omezuje pracovní příležitosti a zvyšuje míru nezaměstnanosti v centru města.Kromě toho může rozlehlý rozvoj také snížit hodnotu pozemků a daňové příjmy v centru města.Tyto poklesy příjmů mohou vést ke zvýšení sociální nerovnosti uvnitř města i mezi různými částmi města.

Za druhé, rozrůstání měst může způsobit problémy životního prostředí v důsledku zvýšené dopravní zácpy a úrovně znečištění.Rozsáhlý rozvoj často vede ke zvýšené závislosti na automobilech pro dopravu, což má za následek větší dopravní zácpy a emise z vozidel.Kromě toho, rozlehlé zástavby často postrádají zelené plochy, které mohou pomoci kompenzovat znečišťující látky emitované budovami nebo vozidly.Toto zvýšení znečištění má vážné zdravotní důsledky pro obyvatele těchto měst i pro stanoviště volně žijících živočichů v jejich blízkosti.

Celkově má ​​rozrůstání měst mnoho negativních dopadů na ekonomický rozvoj a sociální nerovnost ve velkých městech po celé Jižní Americe.Je třeba poznamenat, že ne všechna velká města zažívají významné množství rozrůstání měst; je to však důležitý problém, který je třeba řešit, pokud mají tato města naději, že budou časem ekonomicky prosperovat.“

Cúcuta - Kolumbie (1 milion) Bogotá - Kolumbie (7 milionů) São Paulo - Brazílie (20 milionů) Medellín - Kolumbie (5 milionů) Manaus - Brazílie (6 milionů) Curitiba - Brazílie (5 milionů) Rio de Janeiro - Brazílie (19 milionů) Buenos Aires – Argentina (15 milionů) „Největší populační města v Jižní Americe jsou: 1.) Cúcuta-Kolumbie 2.) Bogotá-Kolumbie 3.) São Paulo-Brazílie 4.) Medellín-Kolumbie 5.) Manaus- Brazílie 6.) Curitiba-Brazílie 7.) Rio de Janeiro-Brazílie 8.) Buenos Aires – Argentina„Existuje několik faktorů, které přispívají k vysoké míře rozrůstání měst v jihoamerických městech, včetně: nedostatku investic do infrastruktury v poměru k růstu populace ; neadekvátní plánovací předpisy; slabé veřejné instituce; omezená kapacita územního plánování; nedostatečné finanční zdroje dostupné na projekty přestavby; neadekvátní politika bydlení." "Jihoamerické města s vysokou mírou rozrůstání měst zahrnují: 1. (Bogotá) - Kolumbie 2. (São Paulo) - Brazílie 3. (Medellín) - Kolumbie 4. (Manaus) - Brazílie 5. (Curitiba )-Brazílie 6.(Rio de Janeiro)-Brazílie 7.(Buenos Aires)--Argentina"Následující tabulka poskytuje seznam některých klíčových zjištění ze studie zabývající se tím, jak rozrůstání měst ovlivňuje hospodářský rozvoj a sociální nerovnost:"Studie ukazuje Negativní dopady rozrůstání měst na hospodářský rozvoj a sociální rovnost Rozdíly v příjmech mezi čtvrtěmi ve větších metropolitních oblastech mají tendenci se zvyšovat s rostoucí mírou offurbanizace, zatímco mezi příjmovými rozdíly a hustotou obyvatelstva existuje jen malý vztah...Další analýza odhalila, že při srovnání rozvinutých zemí s nízkou hustotou lidí na kilometr čtvereční( jako je Švýcarsko), ti s vyšší hustotou na obyvatele vykazovali nižší úrovně zdanění a větší rovnost z hlediska příjmů... To naznačuje, že rozlehlé metropolitní oblasti mohou ve skutečnosti vést k neúspěchu zdanění nabízením výhod daňovým poplatníkům žijícím v okrajových oblastech, jejichž hustota převyšuje ty, které by jinak byly konfrontovány s existujícími předpisy." "Byla provedena studie, která zkoumala, jak rozrůstání měst ovlivňuje hospodářský rozvoj a sociální nerovnost...

Do jaké míry pohánějí kulturní turistické atrakce ekonomický růst v těchto velkých metropolitních oblastech?

Největší populační města v Jižní Americe jsou Buenos Aires, Sao Paulo a Rio de Janeiro.Tyto metropolitní oblasti jsou domovem více než 50 milionů lidí a jsou známé svým bohatým kulturním dědictvím.V důsledku toho se tato města stala hlavními turistickými destinacemi, které pohánějí ekonomický růst.Ve skutečnosti podle studie World Travel & Tourism Council (WTTC) vygenerovaly tři největší metropolitní oblasti v Jižní Americe jen v roce 2016 118 miliard dolarů.To představuje 10% nárůst oproti roku 2015 a ukazuje významný dopad, který má kulturní turistika na tyto velké metropolitní oblasti.

Navzdory tomuto pozitivnímu efektu existují také důkazy, že velké populace mohou mít negativní důsledky.Například vysoká úroveň dopravních zácp může obyvatelům ztěžovat pohyb po městě a přístup k základním službám.Kromě toho může přeplněnost vést ke zdravotním problémům, jako je astma a infekční onemocnění.K řešení těchto problémů vlády v těchto městech zavedly různé dopravní iniciativy, jako jsou systémy veřejné dopravy a cyklostezky.Kromě toho vyvinuli zákony o zónách, které podporují rozvoj se smíšeným využitím, což snižuje počet jednoúčelových budov a zvyšuje množství otevřeného prostoru.Dohromady mají tato opatření za cíl vyvážit potřebu velkého počtu obyvatel s potřebami obyvatel i turistů.

Jaké jsou některé hlavní výzvy, kterým čelí velká města v Jižní Americe, pokud jde o infrastrukturu a služby?

Jaká jsou některá z největších a nejlidnatějších měst v Jižní Americe?Jaké jsou některé z problémů, kterým čelí velká města v Jižní Americe, pokud jde o infrastrukturu a služby?Jaká jsou některá z největších a nejlidnatějších měst v Jižní Americe?

Mezi hlavní výzvy, kterým velká města v Jižní Americe čelí, patří nedostatek infrastruktury a služeb, vysoká míra kriminality a nedostatek pracovních míst.Mnoho velkých měst navíc čelí ekologickým problémům, jako je znečištění a přelidnění.Mezi největší a nejlidnatější města v Jižní Americe patří: Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Caracas, Bogota, Lima.

Jak kriminalita ovlivňuje každodenní život a obchodní operace v těchto velkých městech?

Jaké jsou nejdůležitější faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru města pro život pro jeho velkou populaci?Jaké jsou některé z jedinečných výzev a příležitostí, které přináší život ve velkém městě?Jaké jsou některé výhody bydlení ve velkém městě pro jednotlivce i firmy?

Města s velkým počtem obyvatel představují mnoho jedinečných výzev a příležitostí.Zločin může mít významný dopad na každodenní život a obchodní operace a zároveň poskytuje příležitosti pro sociální interakci a růst.Mezi důležité faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru města k životu, patří míra kriminality, kvalita života, infrastruktura, ekonomická stabilita, vzdělávací systém, kulturní atrakce a životní náklady.Některé z výhod života ve velkém městě zahrnují lepší přístup ke zdrojům a příležitostem a také větší vystavení různým kulturám.Města s velkým počtem obyvatel nabízejí mnoho výhod pro jednotlivce i podniky.

Jaké strategie byly účinné při snižování chudoby a podpoře sociálního začleňování v těchto metropolích?

Největší populační města v Jižní Americe jsou Buenos Aires, Sao Paulo a Rio de Janeiro.Každá z těchto metropolí zavedla různé strategie ke snížení chudoby a podpoře sociálního začleňování.Například Buenos Aires investovalo do veřejné dopravy a vytvořilo pracovní příležitosti pro obyvatele s nízkými příjmy.Sao Paulo se zaměřilo na zlepšení vzdělávacích a zdravotnických služeb pro své občany.Rio de Janeiro vyvinulo silnou ekonomiku prostřednictvím cestovního ruchu a výrobního sektoru.Všechny tyto strategie byly účinné při snižování chudoby a podpoře sociálního začleňování ve městech s největším počtem obyvatel v Jižní Americe.

Jakou roli hrají nadnárodní korporace při utváření charakteru těchto masivních městských center?

Nadnárodní korporace (MNC) hrají významnou roli při utváření charakteru měst s největším počtem obyvatel v Jižní Americe.Zejména nadnárodní společnosti měly velký vliv na růst a rozvoj Buenos Aires, Rio de Janeira, São Paula a Mexico City.

Například nadnárodní korporace pomohly financovat a budovat novou infrastrukturu, jako jsou letiště a dálnice.Pomáhají také vytvářet pracovní místa a podporovat hospodářský růst investicemi do podniků a průmyslových odvětví.V některých případech nadnárodní společnosti dokonce převzaly celé sektory ekonomiky, jako je bankovnictví nebo telekomunikace.

Celkově měly nadnárodní korporace na tato města pozitivní dopad tím, že jim pomohly zvýšit jejich prosperitu a obyvatelnost.Existují však také obavy z toho, jak mohou nadnárodní společnosti ovlivnit městské čtvrti a otázky sociální spravedlnosti.Někteří například tvrdí, že nadnárodní společnosti zvyšují ceny bydlení a vytvářejí nerovnost mezi bohatými a chudými obyvateli.

13 konečně, jaké trendy můžeme očekávat, pokud jde o růst populace a migrační vzorce v největších městech Jižní Ameriky během několika příštích desetiletí?

V posledních letech počet obyvatel mnoha největších měst Jižní Ameriky roste.To platí zejména v zemích, jako je Brazílie, Argentina a Kolumbie, kde je míra růstu populace nad celosvětovým průměrem.Mezi faktory, které pravděpodobně přispívají k tomuto trendu, patří zvýšená ekonomická stabilita a prosperita v těchto zemích a také rostoucí počet lidí, kteří hledají nové příležitosti.

Do budoucna můžeme v těchto městech očekávat několik trendů týkajících se růstu populace a migračních vzorců.Můžeme například vidět, že se do měst stěhuje více lidí z venkovských oblastí, aby našli lepší pracovní vyhlídky nebo přístup ke kvalitní zdravotní péči.Kromě toho bychom mohli vidět nárůst mezinárodní migrace – zejména z Asie a Afriky – protože tyto regiony nadále zažívají vysokou úroveň hospodářského růstu.Ve světle všech těchto změn je důležité, aby místní samosprávy a podniky zůstaly v obraze se současnými trendy, aby mohly co nejlépe sloužit svým zákazníkům a zaměstnancům.